17. martā, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par valsts atbalsta piešķiršanas kārtību mazajiem lauksaimniekiem. Atbalstam finansējums paredzēts 4 miljonu eiro apmērā.
Atbalsta mērķis ir nodrošināt pienācīgu ienākumu atbalstu mazajiem lauksaimniekiem, lai veicinātu iespējas strādāt lauksaimniecības nozarē un motivētu lauksaimniekus integrēties tirgū, kā arī stiprinātu to dzīvotspēju, sekmētu Latvijas reģionu apdzīvotības saglabāšanos un ainavu sakoptību.
Atbalstu paredzēts piešķirt, balstoties uz 2019. gadā iesniegtā vienotā iesnieguma datiem, ja lauksaimnieka:
     • deklarētās dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese visā laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 1. decembrim ir reģistrēta Latvijā ārpus republikas pilsētām;
     • vienotā platības maksājuma vai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājuma saņemšanai deklarēto hektāru skaits 2019. gadā nepārsniedza septiņus hektāru;
     • 2019. gadā tiešo maksājumu atbalstam noteiktā platība bija vismaz 0,3 ha ar laukaugiem, dārzeņiem, augļu kokiem vai aramzemē sētajiem zālājiem vai no 2019. gada 15. maija līdz 15. septembrim lauksaimnieka īpašumā bija lauksaimniecības dzīvnieki, kas ekvivalenti vismaz vienai liellopu vienībai. Pēc šiem kritērijiem var izvērtēt vai lauksaimnieks veic lauksaimniecisko ražošanu.
Atbalstu piešķirs kā vienreizēju maksājumu – papildinājumu ES tiešo maksājumu atbalstam, ja lauksaimnieka ES tiešo maksājumu summa par 2019. gadu bija vismaz 100 eiro un nepārsniedza 1200 eiro.
Valsts atbalsta summa lauksaimniekam veidos 50% no apstiprinātās ES tiešo maksājumu summas un lauksaimnieks kopumā varēs saņemt ne vairāk par 1250 eiro, skaitot kopā gan 2019. gada ES tiešo maksājumu atbalstu, gan valsts atbalstu.
Piemēram, ja šobrīd mazais lauksaimnieks saņem mazo lauksaimnieku atbalstu 500 eiro, tad valsts atbalsts būs 50% jeb 250 eiro.
Noteikumi “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniekiem” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis”.
Informācijas avots: ZM