3. novembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par valsts un ES atbalsta piešķiršanu konsultantu apmācībai lauku saimniecību pārvaldībai.

Pašlaik Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) īstenotajā pasākumā paredzētās konsultācijas pieejamas par obligātajām apsaimniekošanas prasībām vai labiem lauksaimniecības un vides apstākļu standartiem augu aizsardzības līdzekļu lietošanai, uzņēmuma ekonomiskiem un vides rādītājiem, kā arī mežsaimniecības pienākumiem un prasībām ūdens resursiem. Izvēlētajiem konsultāciju pakalpojumu sniedzējiem ir atbilstoša kompetence un nepieciešamā kapacitāte pašreizējā pakalpojumu kvalitatīvai nodrošināšanai.

EK regulas priekšlikums Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākotnei pēc 2020. gada liek lielu uzsvaru uz konsultācijām un to nozīmi efektīvas KLP ieviešanai. Konsultāciju nozīme izcelta arī citos ES stratēģiskajos dokumentos par nākotnes attīstības virzieniem, arī EK komunikācijā par Zaļo kursu jeb “Green Deal”. Modernai KLP jāpalīdz stiprināt lauku saimniecību konsultāciju pakalpojumus Lauksaimniecības zināšanu un inovāciju sistēmās (AKIS). Turklāt nākotnē konsultāciju pakalpojumi būs saistīti ar sociālekonomiskās vides attīstību, pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku pārvaldību un finanšu instrumentiem, antimikrobiālo rezistenci, arī inovācijām un moderno tehnoloģiju lietojumu.

Lai konsultāciju pakalpojumu sniedzēji spētu pielāgoties jaunajām prasībām un paplašinātajam konsultāciju tvērumam, nepieciešams padziļināt to zināšanas par dažādiem KLP jautājumiem. Tāpēc jau pirms nākamā plānošanas perioda sākuma jādod iespēja izmantot mācību pakalpojumus, nodrošinot ārvalstu ekspertu iesaistīšanu apmācībā.

MK noteikumi “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākumā “Atbalsts konsultantu apmācībai” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācijas avots: Zemkopības ministrija