Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) tiešo maksājumu zaļināšanas maksājuma viena no prasībām paredz ekoloģiski nozīmīgu platību izveidi. Tas nozīmē, ka lauksaimniekiem, kuru aramzemes platība saimniecībā ir lielāka par 15 hektāriem, ir jānodrošina ekoloģiski nozīmīgu platību izveide platībā, kas atbilst vismaz 5% no aramzemes. Latvijā par ekoloģiski nozīmīgu platību atzītas laukmales, koku un krūmu puduri, zeme ar dižkokiem, dižakmeņiem un alejām, papuve, slāpekli piesaistošie kultūraugi, maisījumā sēta starpkultūra vai zālāju pasējs.

ES dalībvalstīs, kurās meža platība aizņem vairāk nekā 50% no sauszemes, regula atļauj piemērot atbrīvojumu no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides saimniecībām, kuras atrodas noteiktos apgabalos. Attiecīgajiem apgabaliem jāatbilst trim kritērijiem: tiem jābūt noteiktiem par apgabaliem ar dabas ierobežojumiem, no to zemes platības vairāk nekā 50% jābūt mežam un meža zemes attiecībai pret lauksaimniecības zemi jābūt lielākai par 3:1. 

Latvija ir viena no četrām dalībvalstīm, kurā atbrīvojums no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides tiek piemērots no 2015. gada un apgabali ir noteikti pagastu līmenī. Pašlaik atbrīvojums ir piemērots saimniecībām, kuras atrodas 87 pagastos. Šo pagastu saraksts ir iekļauts Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumu Nr. 126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” 11. pielikumā.

ES regulējums paredz, ka apgabali, kuru saimniecībām piemērojams atbrīvojums, ir jāpārskata vismaz ik pēc trīs gadiem. Tāpēc, lai turpinātu piemērot šo atbrīvojumu 2021. gadā, ir veikti pārrēķini, izmantojot jaunākos pieejamos datus par pagastu kopējo platību, meža platību un lauksaimniecības zemes platību Latvijā.

Atbrīvojums no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides no 2021. gada tiks piemērots saimniecībām, kuras atrodas 85 pagastostostarp Jaunjelgavas pagastā, kurā patlaban atbrīvojums netiek piemērots. Savukārt, trīs pagastos – Bērzaunes, Drabešu un Kalna pagastā – atbrīvojums vairs netiks piemērots, jo tajos samazinājies meža īpatsvars vai palielinājusies lauksaimniecības zemes platība, kā rezultātā netiek izpildīts meža zemes un lauksaimniecības zemes attiecības 3:1 kritērijs.

Jaunais pagastu saraksts tiks apstiprināts, veicot grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”.

Pagasti, kuru saimniecībām varēs piemērot atbrīvojumu no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides no 2021. gada

1.Ainažu pagasts30.Launkalnes pagasts59.Stradu pagasts
2.Aiviekstes pagasts31.Lazdonas pagasts60.Sunākstes pagasts
3.Allažu pagasts32.Lejasciema pagasts61.Susāju pagasts
4.Alsviķu pagasts33.Liepnas pagasts62.Tārgales pagasts
5.Amatas pagasts34.Mazzalves pagasts63.Tomes pagasts
6.Ances pagasts35.Mākoņkalna pagasts64.Ugāles pagasts
7.Birzgales pagasts36.Mālupes pagasts65.Usmas pagasts
8.Daudzeses pagasts37.Mārkalnes pagasts66.Valgundes pagasts
9.Dundagas pagasts38.Nītaures pagasts67.Valkas pagasts
10.Dunikas pagasts39.Pasienes pagasts68.Valles pagasts
11.Dzērbenes pagasts40.Piltenes pagasts69.Veclaicenes pagasts
12.Engures pagasts41.Plāņu pagasts70.Viesītes pagasts
13.Ēdoles pagasts42.Popes pagasts71.Vijciema pagasts
14.Goliševas pagasts43.Puzes pagasts72.Virešu pagasts
15.Inčukalna pagasts44.Ramatas pagasts73.Zalves pagasts
16.Indrānu pagasts45.Rankas pagasts74.Zaubes pagasts
17.Istras pagasts46.Rendas pagasts75.Zentenes pagasts
18.Īvandes pagasts47.Rugāju pagasts76.Ziemera pagasts
19.Jaunalūksnes pagasts48.Rumbas pagasts77.Zlēku pagasts
20.Jaunannas pagasts49.Rundēnu pagasts78.Zvārdes pagasts
21.Jaunjelgavas pagasts50.Sakas pagasts79.Zvārtavas pagasts
22.Jumurdas pagasts51.Salacgrīvas pagasts80.Žīguru pagasts
23.Jūrkalnes pagasts52.Saulkrastu pagasts81.Carnikavas pagasts*
24.Kaives pagasts53.Sērenes pagasts82.Mērsraga pagasts*
25.Kaplavas pagasts54.Skaņkalnes pagasts83.Rojas pagasts*
26.Klintaines pagasts55.Skrundas pagasts84.Ropažu pagasts*
27.Kolkas pagasts56.Skujenes pagasts85.Sējas pagasts*
28.Ķūļciema pagasts57.Smārdes pagasts  
29.Lauderu pagasts58.Staiceles pagasts  

* – līdz ar administratīvi teritoriālo reformu, atsaucoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas spēkā stājies 2020. gada 23  jūnijā, šie novadi kļūst par pagastiem.

Pagasti, kuru saimniecībām tiks atcelts atbrīvojums no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides no 2021. gada

1.Bērzaunes pagasts
2.Drabešu pagasts
3.Kalna pagasts

______________________________

Informāciju sagatavoja:

Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: +371 67027498

E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv

Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv