Jautājumi un atbildes no Valsts vides dienesta par meliorāciju
1. Kādas ir iespējas saīsināt procesu līdz atļaujas saņemšanai strādāt meliorācijā?
Iesniedzot iesniegumu, sniegt pēc iespējas detālu informāciju par darbu apjomiem, iesniegumam pievienojot: būves tehniskās apsekošanas atzinumu un plāna materiālu, kurā norādīts plānotās būves novietojums, būves apjoms (nosaka Noteikumu Nr.30. 7.p.7.3.a.p. un arī Noteikumu Nr.550 19.p. 19.4., 19.6. a.p.);
2. Kādas ir iespējas atvieglot vides prasību ievērošanu meliorācijai?
Attiecībā uz VNŪ regulēto posmu pārbūvi, būtu nepieciešams grozīt Noteikumu Nr.475 25.p. prasības, tos papildinot ar nosacījumu, ka 25.p. 25.2.a.p. eksperta atzinums nepieciešams, ja VNŪ pārbūve (arī citu meliorācijas sistēmu pārbūve) var ietekmēt ĪADT, mikroliegumus u.c. īpaši aizsargājamas dabas vērtības, kas atrodas tās krastos (reģistrētas DAP dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”). Ņemot vērā, ka VNŪ regulētie posmi ir jau ietekmētas ūdensteces un zivju resursiem nozīmīgākās upes nav regulētas, nosacījumus VNŪ regulēto posmu pārbūvei iespējams izvirzīt arī neveicot 25.p. 25.1.a.p. ekspertīzi, nosakot pārbūves darbu ierobežojumus galvenajos zivju nārsta periodos un izvirzot nosacījumus darbu veikšanai, lai samazinātu iespējamā piesārņojuma ietekmi uz zivju resursiem. Par 25.p. 25.3.a.p. eksperta atzinumu skatīt 4. punktā.
3. Kādas ir iespējas liberalizēt vides prasības uz valsts nozīmes meliorācijas sistēmu atjaunošanu, pārbūvi neprasot ietekmes uz vidi novērtējumu?
Ņemot vērā, ka valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ierīkošana ir notikusi ļoti sen un daudzviet nav notikusi atbilstoša to apsaimniekošana gadu desmitu garumā, kā rezultātā, to ietekmes zonā, ir nostabilizējušies hidroloģiskie apstākļi, kas ir būtiski, piemēram, ĪADT, u.c. dabas vērtību saglabāšanai, nebūtu pamata, neizvērtējot konkrētās meliorācijas sistēmas pārbūves ietekmi, izvirzīt vispārīgas prasības to atjaunošanai, pārbūvei, tikai tāpēc, ka tās meliorācijas kadastrā ir apzīmētas kā valsts meliorācijas sistēmas, jo tas būtu pretrunā ar vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām. Attiecībā uz procesa liberalizāciju: – ar IVN likuma grozījumiem jau tika palielināts MS platības lielums no 100 ha līdz 500 ha, kad ir jāveic IVSI. – Tāpat IVSI vairs netiek sūtīti lēmuma pieņemšanai uz VPVB, kas samazina laiku līdz tehnisko noteikumu izsniegšanai. VVD neredz nepieciešamību vēl kaut kādā veidā mīkstināt vides prasības.
4. Ja ir nepieciešama vairāku ekspertu atzinumu saņemšana, tajā skaitā meliorācijas ekspertu, tad kāpēc ļoti reti vai pat nemaz netiek ņemts vērā meliorācijas eksperta atzinums? (ja ir negatīvs vērtējums no vides eksperta, tad bieži ir subjektīva vērtēšana no valsts vides dienesta puses)
Noteikumu Nr.475 25.p. 25.3.a.p. eksperta atzinumos sniegto informāciju (sagatavojuši meliorācijas jomā sertificēti būvspeciālisti), vairākumā gadījumu var vērtēt, kā Būves tehniskās apsekošanas atzinuma papildinājumu, kurā tiek uzsvērta nepieciešamība veikt VNŪ pārbūvi (dubults darbs), lai gan eksperta atzinumā atbilstoši 25.p. 25.3.a.p noteiktajam, ir jāvērtē pārbūves darbu ietekme uz citiem virszemes ūdensobjektiem. Šo izvērtējumu varētu ietvert arī sagatavojot būves tehnisko apsekošanas atzinumu, iekļaujot informāciju par uzņemošās ūdensnotekas stāvokli (vai tā spēj novadīt uz to novadītos ūdeņus, vai nav nepieciešams veikt tās pārbūvi, vai netiek radīta ietekme uz tuvumā esošiem ezeriem, dīķiem), jo prakse rāda, ka šāds izvērtējums ir nepieciešams ne tikai VNŪ pārbūves gadījumā, bet arī koplietošanas nozīmes vai viena īpašuma MS pārbūvei. Šinī jautājumā galvenā problēma ir skatījumā uz objektu – melioratori redz noteku, bet VVD izpratnē tā ir upe, lai arī taisnota. Kas attiecas uz šo konkrēto eksperta atzinumu – Pārvaldes bieži vien neprasa šo atzinumu kaut vai tāpēc, ka no tiem nav nekādas pievienotās vērtības, arī tad, ja pārtīrāmais objekts darbības vietā nesaskaras ar citiem virszemes ūdens objektiem.
Noteikumi Nr.30 – MK 27.01.2015. noteikumi Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai”
Noteikumu Nr.475 – MK 13.06.2006. noteikumi Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība”
Noteikumu Nr.550 – MK 16.09.2014. noteikumi Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”

Leave a comment

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *