Lai saņemtu atbalsta maksājumus, ir būtiski ievērot vairākus termiņus un nozīmīgus datumus.

30. jūnijs ir pēdējais datums, kad var pieteikties platību maksājumiem ar atbalsta apjoma samazinājumu. Ja Vienoto iesniegumu iesniedz periodā no 2020.gada 16. līdz 30.jūnijam, atbalsta apjomam tiks piemērots 1% samazinājums par katru nokavēto darbdienu (samazinājumu sāk piemērot jau no 16.jūnija).

Līdz 15. augustam ir jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem zālājiem, kas nav ES nozīmes zālāju biotopi un kas nav zālāji, kurus izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai.

15. augusts arī ir pēdējā diena, kad Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā var iesniegt pieteikumu bezprocentu īstermiņa aizdevumam, kas 2020. gada rudenī tiks dzēsts no Vienotā platību maksājuma summas.

Līdz 15. septembrim ir jānogana vai jānopļauj un jānovāc zālāji, kas atzīti par bioloģiski vērtīgiem vai ES nozīmes zālāju biotopiem vai putnu dzīvotnēm (ES nozīmes zālāji), kā arī jānopļauj un jānovāc zālāji, ko izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai.

15.septembris ir arī termiņš, līdz kuram jāapstrādā papuve. Nezālēm aramzemē ir jābūt apkarotām un augiem, t.sk., zaļmēslojumam jābūt iestrādātam augsnē.

Atgādinām, ka līdz 30. novembrim norit ikgadējais sezonas laukstrādnieku reģistrācijas periods.

Plašāka informācija par lauksaimniekiem svarīgiem datumiem ir pieejama LAD mājaslapā sadaļā “Platību maksājumu kalendārs”.

Informācijas avots: LAD