Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gada plānošanas periodā Latvija ir ieviesusi 16 atbalsta pasākumus. Kopumā no LAP īstenošanas sākuma līdz 2019. gada beigām izsludinātas 82 projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas, kā arī katru gadu tiek izmaksāti platībmaksājumi. Atbalsta pretendentu aktivitāte ir bijusi augsta. No kopumā izsludinātajās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtās kopš plānošanas perioda sākuma iesniegti 48 485 projektu iesniegumi ar kopējo publisko finansējumu 1423,4 milj. EUR, no tiem līdz 2019. gada beigām apstiprināti 34 418 projekti ar publisko finansējumu 898,5 milj. EUR jeb 94,0% no LAP projektu pasākumu ietvaros pieejamā publiskā finansējuma. Kopumā visos LAP pasākumos (projektos un platībmaksājumos) līdz 2019. gada beigām apstiprināts publiskais finansējums 1414,4 milj. EUR jeb 92,3%, bet izmaksāti 1064,4 milj. EUR jeb 69,5% no periodā pieejamā. 

Vislielākais apstiprinātais publiskais finansējums, kā arī visvairāk apstiprināto projektu ir atbalsta pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”. Nākamais lielākais apstiprinātais publiskais finansējums ir pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Tālāk seko apakšpasākums “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. Liela aktivitāte vērojama apakšpasākumā “Atbalsts darbību īstenošanai saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Nozīmīgi (vairāk nekā 1,7 reizes) 2019. gadā pieaudzis saimniecību apdrošināto sējumu un stādījumu platību apmērs daļējai apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai pasākumā “Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija”. 

Turpinājās atbalsta izmaksa platībatkarīgajos atbalsta pasākumos vides, klimata un lauku ainavas uzturēšanai un uzlabošanai, un atbalstam pieteiktā platības dažos pasākumos pat nedaudz pārsniedza LAP plānotos mērķa rādītājus. 

Sekmīgi 2019. gadā turpinājās arī vietējo rīcības grupu (VRG) aktivitātes starpvalstu un arī starpteritoriālās sadarbības veidošanā starp Latvijas un citu ES dalībvalstu VRG. Galvenās tēmas sadarbības projektos ir vienotas vietējās identitātes radīšana, tūrisms, mājražošana, bioekonomika, nacionālie parki, kultūras mantojums un tradīcijas, amatniecība. 

Ar detalizētāku informāciju par LAP pasākumu ieviešanu ikviens var iepazīties Gada īstenošanas ziņojumā, kurš šogad ir papildināts ar interaktīvajām kartēm par Latvijas plānošanas reģionos un novados atsevišķos LAP apakšpasākumos izmaksāto publisko finansējumu līdz 2020. gada 1. janvārim. Informācija kartēs pieejama par šādiem LAP 2014.-2020. gada apakšpasākumiem: “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”, “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”, “Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā”, “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un “Atbalsts darbību īstenošanai saskaņā ar SVVA stratēģiju”. 

Informācijas avots: Zemkopības ministrija