Dienests ir veicis lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platību apsekošanu, lai noskaidrotu, vai zeme tiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī. Šogad apsekoti 2,22 miljoni ha LIZ. Apsekošanā izmantota satelītattēlu sniegtā informācija, gan arī klātienē iegūtie rezultāti. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanas rezultāti 2020.gadā skatāmi dienesta mājaslapā “LIZ apsekošanas rezultāti”.

Zemes īpašniekiem ir jāapstrādā vismaz 70% no kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, lai tā tiktu uzskatīta par koptu. Ja LAD konstatē, ka LIZ ir neapstrādāta vai nekopta, tad vietējā pašvaldība piemēro nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi. Ja neapstrādātā LIZ ir pieteikta platību maksājumiem, tad tiek piemēroti atbalsta apjoma samazinājumi.

Dienesta kartē (https://karte.lad.gov.lv) ir pieejama informācija par nekoptajām LIZ platībām. Tas palīdz saimniekiem izvērtēt viņu īpašumā esošo zemju stāvokli.

Informācijas avots: LAD