Valdība ceturtdien, 27. maijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtībā, precizējot nebioloģisko sēklu izmantošanas atļaujas saņemšanas termiņus dažādiem kultūraugiem, pēdējo iesniegtās informācijas atjaunošanas termiņu sēklu datubāzē, kā arī vienkāršojot vairākus citus ar sēklu datubāzi saistītus nosacījumus. Grozījumi arī precizē prasības lauksaimnieka iesniedzamajiem dokumentiem kontroles iestādē, lai saīsinātu pārejas periodu uz bioloģisko lauksaimniecību: 

  • lauksaimniekam ir jāiesniedz informācija, ka zemesgabals vismaz trīs gadus nav ticis apstrādāts ar produktiem vai vielām, ko nav atļauts izmantot bioloģiskajā ražošanā, un informāciju par augu maiņu, kas minētajā periodā īstenota katrā zemesgabalā, 
  • kā arī jāiesniedz riska analīzes vajadzībām veikti laboratorijas izmeklējumu rezultāti, kas iegūti akreditētā laboratorijā par kontroles iestādes ņemtiem augsnes vai augu paraugiem no katra zemesgabala, ja ir identificēts risks, ka attiecīgajā zemesgabalā varētu būt izmantoti bioloģiskajā lauksaimniecībā neatļauti produkti vai vielas. 

 Grozījumi atceļ prasību veikt analīzes katram importa produktu sūtījumam. Anlīzes turpmāk tiks veiktas izlases kārtībā. Grozījumi noteic arī, ka turpmāk lauksaimniekiem nepiemēros prasību par ieņēmumiem, kas tiek gūti lauksaimnieciskajā darbībā tādā platībā, kas ir ES nozīmes zālāju biotops un ko persona pieteikusi atbalstam pasākumā “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un ES atbalstu vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai. 

Vairāk informācijas – “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485 “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība””, kas stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

Informācijas avots: ZM