Informējam, ka degvielas uzglabāšanas tvertņu reģistrācija Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk – EDS) tiek uzsākta 2019.gada 19.decembrī.

Degvielas lietotājam (juridiskai vai fiziskai personai, kas ir reģistrēta komercreģistrā kā komersants vai nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs), kurš izmanto degvielu, izņemot gāzi, savām vajadzībām (saimnieciskās darbības veikšanai), jādeklarē EDS degvielas uzglabāšanas tvertnes, kuru tilpums ir 1 m3 vai lielāks.[1],[2]

Iesniegums jāiesniedz EDS sadaļā “Reģistri” par katru tvertni atsevišķi (detalizētāka instrukcija pielikumā) un tajā jānorāda šāda informācija:

  1. tvertnes atrašanās vietas adrese (nepieciešamības gadījumā būs iespēja norādīt arī papildu informāciju par tvertnes atrašanās vietu);
  2. tvertnes numurs (nav obligāti);
  3. tvertnes nominālais tilpums
  4. datums, no kura tvertne tiks izmantota (reģistra aizpildīšanas datums vai datums nākotnē, piemēram, ja notiek tvertnes lietotāju maiņa).

Gadījumā, ja vienu tvertni izmanto vairāki lietotāji kopā, tad informācija par tvertni ir jādeklarē katram lietotājam, sadaļā “Papildu informācija par tvertnes atrašanās vietu”, norādot, ka tvertni kopīgi lieto vairāki lietotāji.

No 2020.gada 1.janvāra lietotājiem, kas iegādājas nefasēto degvielu vairumtirdzniecībā izmantošanai savām vajadzībām, to atļauts uzglabāt tikai Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) deklarētās, normatīvo aktu prasībām atbilstošās stacionārās tvertnēs, ja akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.[3],[4]

Tātad jādeklarē tikai stacionārās tvertnes, bet pārvietojamās tvertnes (tā saucamie kubi), kas paredzētas tikai degvielas pārvadāšanai, nav jādeklarē.

Degvielas uzglabāšanas tvertnes nav jādeklarē tiem degvielas lietotājiem, kas degvielu izmanto, pamatojoties uz VID saņemtu izziņu1. Piemēram, lauksaimniecības (“zilās/zaļās”) degvielas tvertnes jādeklarē, bet apkures (“sarkanās”) degvielas tvertnes nav jādeklarē.

Paldies tiem nodokļu maksātājiem, kuri jau ir iesnieguši VID informāciju par tvertnēm iesnieguma/vēstules veidā, tomēr arī jums jāveic tvertņu reģistrācija EDS Naftas produktu uzglabāšanas tvertņu reģistrā.

Gadījumā, ja VID deklarētā tvertne vairs netiks izmantota, tvertņu reģistrā būs jāiesniedz informācija, norādot datumu, līdz kuram tvertne tika izmantota.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām kontaktēties ar VID Akcīzes preču aprites daļas Licenču nodaļas galvenajām nodokļu inspektorēm:

  • Ainu Linužu, tālr.67120114;
  • Daigu Bērzupi, tālr.67120104;
  • Jolantu Tīrmani, tālr.67120113;
  • Ritmu Laursoni, tālr.67120110.

Tvertņu reģistrācijas instrukcija: https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/instrukcija_tvertnu_registrs.pdf


[1] Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība” 62.4 punkts.

[2] Turpat 62.5 punkts.

[3] Turat 84. punkts.

[4] Turpat 214. punkts.

Informācijas avots: VID